«مسیح واقعی خواهد آمد»Pasolini_Ou_Est_Ma_patrie

پی‌یر پائولو پازولینی
از کتاب: وطن من کجاست
برگردان: مهدی مرعشی

شهامت داشتن رؤیاها را ندارم:
آبی و خاکستری لباس کار
هیچ به جز آن در قلب کارگر من.

مرده برای چهار فرانک، کارگر،
افتخار، تو لباس کار را دوست داشتی،
و رؤیاهای بسیار واقعی‌ات را از دست دادی.

پسری بود که رؤیاهایی داشت،
پسری آبی همچون لباس کار.
مسیح واقعی خواهد آمد، کارگر،

و به تو داشتن رؤیاهای واقعی را خواهد آموخت.